ARHIVA

 

 

 

 

 

 


uvodna reč


          Jedanaesti broj časopisa Agon u rubrici prevedena poezija predstavlja čitaocima savremenu grčku poeziju. Pored uvodnog teksta prevodioca i priređivača ove rubrike Vladimira Boškovića, koji piše o zastupljenim autorima i istovremeno skicira najmlađu generaciju grčkih pesnika, objavljujemo izbore iz poezije Dimitre Kotule, Janisa Stingasa i Jazre Haleda. U pesmama Dimitre Kotule dominira nenametljivi sentimentalizam iskazan kroz suptilni jezik, koji spaja istorijsku konotaciju sa pesničkom slikovitošću. Samo donekle je Kotulinom izrazu slična poezija Janisa Stingasa koja polazeći od, na momente hermetičnog, celanovsko-malarmeovskog lirizma praktikuje jezičku igru i nešto slobodniji asocijativni pesnički tok. Nasuprot pomenutim autorima, Jazra Haled nudi buntovnu i angažovanu poeziju transparentnog i sirovog jezika kroz koji iskazuje napetost između otuđenih iskustava imigranta sa jedne strane i ukorenjenosti u grčki jezik sa druge.
          U rubrici poezija objavljujemo pesme Daneta Komljena, Borisa Kvaternika i Ivana Jasikovića. Dane Komljen je zastupljen jednim celovitim ciklusom neimenovanih, minimalističkih poetskih zapisa, koji se odlikuju izrazitom refleksivnošću. Ova poezija se na efektan način bavi motivima noći, sna, telesnosti i sećanja. U pesmama mladog hrvatskog pesnika Borisa Kvaternika dominira kolokvijalni, ispovedni pesnički glas, koji sa svesno izabrane margine progovara o egzistencijalnoj ispraznosti. U poeziji Ivana Jasikovića se ironičan i na nekim mestima retorički povišen pesnički glas prožima nešto klasičnijom slikovitošću i metaforikom.
          Rubrika o poeziji ovog broja Agona donosi temat posvećen pesničkoj produkciji domaćih autora/ki mlađe generacije u 2010. godini. Uvodni tekst priređivača temata, Jelene Milinković analizira potrebu i funkciju tematskog i kritičkog pregleda poetske godine koja je za nama, kritički se osvrće na knjige analizirane prikazima koji sačinjavaju okosnicu rubrike i pokušava da izvede uopštenije zaključke o domaćoj pesničkoj sceni i položaju i međusobnom odnosu određenih poetskih paradigmi koje je sačinjavaju. Nakon uvodnog teksta, slede prikazi jedanaest pesničkih zbirki mlađih autora/ki koje su objavljene tokom prošle godine. O knjigama Ksenije Simić, Dragane Mladenović, Jelice Kiso, Andrije B. Ivanovića, Vladimira Stojnića, Uroša Kotlajića, Natalije Ž. Živković, Marije Cvetković, Bojana Savića Ostojića, Vladimira Tabaševića i Čarne Popović pišu Ivana Maksić, Bojan Samson, Jelena Milinković, Vladimir Stojnić, Bojan Savić Ostojić, Nikola Živanović, Sonja Jankov, Marko Stojkić, Vladimir Vukomanović i Marjan Čakarević. Prilikom utvrđivanja redosleda objavljenih prikaza, priređivač se vodio hronološkim principom koji za osnov uzima godine starosti autora/ki knjiga, počev od najstarijeg ka najmlađem. Temat se okončava apendiksom koji obuhvata izbore pesama iz svake prikazane knjige. Uredništvo koristi ovu priliku da se zahvali na uspešnoj saradnji autorima prikaza, a naročito Bojanu Samsonu koji je za Agon pisao o dve pesničke knjige.

          Uživajte u čitanju!

 Vladimir Stojnić