Marko Paunović

 

                                                                ambijenti na muziku jóhanna jóhannssona

 

(Sporo hodanje u)))                                                                               Pièces froides

                                                                                                                                                                         
         – La Island? La Island?
’ Tamo je strašno hladno, zar ne?  – upitala me je i odahnula s olakšanjem.
         (...) – O, gospođo – hoću da joj odgovorim – pesnici moje zemlje pišu u rukavicama. (...) U strofama složenim od gromkog hukanja, jer samo to se probija kroz riku bure (...) Ostali, (...) oplakuju sudbinu snežnim zvezdicama. Ko hoće da se utopi, mora imati sekiru da bi u ledu prosekao prorub. O, draga gospođo.
        Tako hoću da joj odgovorim. Ali zaboravila sam kako se francuski kaže (...) prorub.’
        – La Island? La Island?
’ Tamo je strašno hladno, zar ne?
        – Pas du tout – odgovaram ledeno.’

 

                                                                                                            ’ Ti vulkanski snegovi
                                                                                                 Taj pepeo i led, vatra i sneg
                                                                                                                           Lava i lavina’

 

 

                                                                           nadvisuju vrata i azur prozorska okna
tonovi su razvučeni                                                                                                     smetovi
                                                                reči naginju ka polju belog (na belom na belom)
AHROMATIČNI VRTOVI (REČI)

                                                        tek pri vrhu moguće je iznaći položaj iz kog uočljivo je
tonovi su razvučeni                                                                                 u zvučnim pauzama
zaključani bicikli pod snegom privezani unezvereni                           osetljivi na zvučanja
                                                                                                                                    (preludij)
kada tirkiz prevučena bledom
                                                                                      tada sutonski plava intenzivno plava

u šipražju
tragovi razgovora                                                                                          opsezi rečenica
                                    gube se u razgovorima u šetnjama u vijugavim stazama severom
                                                                    STAZAMA U KAMENU U MAHOVINI U LEDU
kasnije sam se izgubio u šipražju sa tragovima razgovora
u opsezima rečenica u šetnji severom                                                       sklopljenih očiju           
                                                                      pokušaj hodanja po invertno toniranoj zvučnoj
partituri                                                                                                                        hodanja
           neumerene                                                                                   neusmerene
                                 varijacije bez teme           kretnje bez koncepta
iznova                                                                      hodanja po inertno toniranoj ozvučenoj
           površini

misliti telo prostora                                                                     i zvuk hoda premešta se u
                                                                                                                     otelovljeni prostor

                                                                                            u t k a n   u   s o p s t v e n i   v r t

promrzline predela izolovanog                                          u kom stane se Hladni komadi
u kom stane sve kristalno stenje                                 u kom stane sve kada zatvorim oči
krhko po ravnima cepljivosti                                                               pred takvim prizorom

uskraćivanje nabora (Muzike)    mikrotonalna harmonija po površinama diskontinuiteta
usporene harmonske promene            dovedene do značenja (proizašlog iz) zvučanja

ona pleše na fragmentiranim monolitnim stenama               ona pleše na monolitnim                                                                                                                                 pozicijama

saterana u ))) intimni pejzaž                                      povlači se u ))) autistične promrzline
zaražena sumnjom je li to odista                                                  (land art) njen autonomni
                                                                             (jezički) prostor koji samog sebe revidira
                                                                                                                             reinterpretira
ili samonikla tundra (barren gruond)
označena kao frigidna                                                                                   stigmatizovana
                                                                                                                 tišina je aksiom

zaražena sumnjom je li ples odista                         ’ isto što i stajanje na peščanoj plaži’
poput ostrva izolovana                                   (znači li a priori da ostrvo je u progonstvu?)
                                                                            sublimni kastrati odeveni u nova značenja
na stenama plavim od mesečine                                                     (u plesu na mesečini)
na stenama plavim od ognja                                                       (u plesu na barikadama)

u krajnjoj liniji                                                                             ona pleše modulacije glasa

glas gravitira ka cepanju                                                                                    i novonastali
glasovi se razmimoilaze
nepostojanjem praga periodičnosti                                       tišina je odjek
                                                                                                             onde gde pesak je crn
                                                                     gotovo da nema morskih trava Morskih bašta
ptice invertne više kopne nego obrušavaju se                      tamnom peščanom obalom
’ Galebovi su i dalje bili nepokretni, mada je svetlost padala na njihova napregnuta                                                                                                                                           tela
                                                                                                  (...) Tako je različit njihov let’

i premda taman i crn                                                                              u tamno doba dana
takav taman pesak svetluca                                                                         taman toliko da
                                                                        bešumnost je eteričnost intonacija

                                         u   t r e p e r a v o j   z i m s k o j   s i m f o n i j i
koliko ću još moći                                                                   ledenim velom balzamovana
                                                                                                                           na monolitnim
plesati stenama                                                     po sjaju, izdaleka reklo bi se bazaltnim
ono što je izvesno                                                                                     porfirske strukture
                                                                                                                                    ili ofitske
                                                                                                                                  do privida
plesati metamorfoze figura

                                                     plesati metamorfoze kao figure

                                                                                                zahvaćene jakom glacijacijom
glosolalije
       od odjeka   od koraka       od oblika        od prostora        od akustičke imaginacije
                                                                                                              (od fluidne alijenacije)
odjek odjeka a  a   a
na krhotinama jezika                                                                   gde se tišine sukobljavaju
                                                                                                                  poderanim ivicama
postajanje Tekstom                                                                        uvodi u rubne distinkcije
(Tekst koji Tekst koji samog sebe interpretira)

distancirana figura
hodajući unazad hodajući
izmrzle sonate                                                                                                  izmrzle sonete
                                                                                                                                            kroz

predeo kao (da)                                                                                događaj koji me govori
se usložnjavao                                                                           ne pre nego biva izgovoren
predeo ne pred                                                                                              usložnjavanjem

                                                   tišina nema harmonsko–metričkih pulsacijaapsolutna uskraćivanja zaglušenih šumova rečitativa

u slučaju                                                                                                            pozicionirane
disonance ahromatično obojene                                                     ali ne i prevladavajuće

AHROMATIČNI VRTOVI (REČI)
                                                       POVRH VRHOVA AHROMATIČNIH VRTOVA (REČI)
na nestabilnim glečerima
ona pleše telesna podrhtavanja              ona pleše tektonska podrhtavanja
beskrajno duuuuuuugom površinom                                            jedino telom sagledivom
perceptivno                                                                                                    proprioceptivno
u tekstu                                                                                                      položaj njenog tela
kao melodijski izlet                                                                        ne utiče na ostinato liniju
                                                                                                          zavejana suvim snegom
na dnu ravnice zavejana              nailazi me samo po koja nemičuća ehoizirana senkka
kojom sve menja oblik

č i n i   s e   d a   n e m a   f l u k s e v a
prostor je intimni prostor je poslednji pejzaž je zvučanje razlikom                         zima je
hipnotisana zvukom                                                                       opsednuta anticiklonima
                                                                                      č i n i   s e   d a   n e m a   r e z o v a

                                          sa rasparenim rasparanim rukavicama na rukama na prstima
u zimu napolju u hodu piše paralisano
u hodu                                                                                                    pišem tvojim jezikom
                hodanjem                                                        tvojim jezikom
                               ’ Pesma se ispisuje u ritmu kretanja’

simultano prisustvo različitih tonskih visina                                                        iskošeno
                                                                   uključuje mnoštvo (potencijalnih) glasova

hodanje hodanja                                                                                                      (hodanja)
                                                                                                            beskrajno drugi u sebi
hodanje                                                                                                        kao plesni tekst
               (za) hodanje                                                                            kreće od krivice
                                      (za) hodanje                                                  poznih melodija

tlom u hibernaciji                                                                 Muzika kojom dolazi koja kasni

razmazane konture su plesne
                                                     duž obale                                     barkarola jedva uočljivo
magleni prebledi nepregledi
                                                                                             u maglenim prebledim tišinama
sinhrono prožetih nojzičnim                                                    neodvojivorazličitim upisima
rekli su da ovde neretko spušta se                                                                      i baš sada
lagano ne govoreći glasovne *a№m~a1¡[¿]e♪                               svetionici iščezavaju
dotični glas dotiče izvesne tonske visine
i mrzne                                                                                                  čime se preznačuje u
beskrajno                                                                                                             dugozvučeći
jedva uočljivo                                                   pogledi bivaju prevučeni bledom svetlošću
k a t e k s a   s a   o k o l n i m   p r i z o r i m a   j e   u m a n j e n a
lagano                                                                                                postaje sve postojanije
na početku puta za oulu                                                                        za amfibijsku zemlju
                                           ovde more mrzne                                           neraspršivu maglu
severni oblici                                                                           obale
                                                                                         obiluju melanholičnim momentima

nasukan na modra stanja                                                                                     sred zaliva
usidren                                                                                                                    sred fjorda
uklješten                                                                                                                  sred belda

magla je na severu obrubljena oštrim liticama

treperava singularna pomeranja                                       statična tako da nepromenjena
                                                                                                        (na maglovitim rubovima)
gde prestaje figura                                                                     započinje figurabilno
                                                                          uzmiču pred pomeranjima nasluta strujanja
i bivaju raspršena                                                                                                po obodima
                                                                                                                         kriptodepresija
gde uhode me                                                                                                         obujmljuju
lunarni pasaži                                                                                                    lunarni pasati
areali neba                                                                                    [  ] na momente razrovani
                                                                                                         [  ] na momente uglačani
                                                                                                       [  ] na momente sjedinjeni
i nema prelaznih doba
                                                                        tišina nema nenaglašenih taktova
nečujni hod                                                 oslikava beline oslikava aree belih koordinata

                                                                                                                 ’ ledeni pomaci isto
                                                                                                                         tamno je okolo
                                                                                                              ali razdvaja i dalje to’

koraci su ponavljanje                                                                  koraci su povratak
                                                                                                                           na ponavljanje
nemicanje izvan vrtloga izvan kuće prepune nečujne prašine zamrznute
u zamrznutom kadru                                                 rekusivno zvučanje prostora Kuće)))

r e n e s a n s n i   v r t l a r
zaljubljen u njega                                                                                 i njegov apsolutni sluh
nedeljama        po odjecima dopirućih zvona tonovi su razvučeni sa obližnje katedrale
                                                                                                               štimovao bi marimbu
                                                                                  r e l i g i o z n o   o p i j e n   p l e s o m
po prestanku                                                                                                                tišine
odzvanja                                                                                                                gooooooong
posrebreni                                                                                                                        zvuci
razastirući                                                                                                                         ehoo
ni odviše                                                                                                                           tamo
ni previše                                                                                                                          ovde

nasipa čaj                                                                                                          islandski lišaj
u dve skoro identično iskrzane romaneskne šoljice iz kojih sam čaj                    ispija                                                                                                                              naizmenično
Muzika je                                                                                                         ako u ravnoteži

do pola popijen čaj                                                                      do pola nasukan u čajniku
do pola čeka da bude nanešen                                 do pola nasut na beznačajno platno

(ovde su) sadržaji istrgnuti iz                                                              imaginarnih pejzaža’
dovedeni do vibrafonog neprepoznavanja
                                                                                                      redukovan zvučni događaj
neprekidno prisutan sazvuk                           ’  S p o r o s t i m a   o t i č e   v e č n o s t ’
od ponavljanja                                                                                           tonalnih stimulusa
od dugog postavljanja                                                                         na poslednjem slogu
(psihoakustičko vođenje                                                                                   (kroz Sliku)))

ona održava temperaturu na                                                             određenoj temperaturi
ukotvljena                                                                                       nulta tačka plesa pisanja
u slučaju da nastupi potmulo hlađenje            načinim skok i u skoku dvostruku piruetu i
lagano završim figuru
                                                                                            nastanjenu hladnim glasovima
u nijansi zimskog neba                                                nad neprozirnošću slojeva stratusa
u nijansi zimskog cveća                                                                      duboko pod snegom
možda plagioklas...                                                                                     sigurno, feldspat
’ bešumno kao mesečina’
                                                                                                                                            u)))
bele haljine                                                                                        na mesečini plavičaste
svedene na
bele haljine                                                                                                           na mesečini

u   s e i z m i č k o m   p l e s u

                                                                                                                                         tromo
telom u hibernaciji                                                                 uvlači se u zaleđene zamkove
označene kao frigidne                                                                                                           ledene dvorane
                                                                        njen ’ krik tela raspolućenog jezika’ nečujan
zaleđen očvrsnut pretežak da bi se aktualizovao u
                                                                                  pada na dno u zaleđenim zamkovima
                                                                                                                 ledenim dvoranama
akustičnim rupama POVRH VRHOVA                                                        hoda bojažljivo
                                                                                                                                 na prstima
na visokim potpeticama                                                                                        na prstima

naspram mora                                                                                                  nepremostivih
naspram voda                                                                                                                     neprevodivih

hodajući                                                                   po naslagama leda, ipak, naprslinama
voda teče                                                          pod naslagama leda, ipak, naprslinama

Tekst traži ispitivanje granica (mogućnosti)                                                               
                                                                        Tekst traži postavljanje ambijenta koji uvlači
u spolja je unutra                                                                                                        u susret
                                                                                                                 inkarniran u Drugog
na ivici oseta                                                                                      na ivici plača (susreta)
izmišljeni kip uplakan                                                               na ugasle oči navlači azur
                                                                                             to sebi Uskraćivanje Muzike je
                                                                                              ostajući u))) sklon rearanžiranju
polifone oscilacije                                                                      izvan većih uspona/padova
(opstajući)
                   držeći tonove na izvesnoj visini                                             (iznad je ispod)
                                                                   i na taj način neosetno vraćanje u hodu napred
                                                                                                       i unazad

 

Marko Paunović je rođen 1984. godine u Smederevskoj Palanci. Realizovao je par eksperimentalnih video i audio-vizuelnih radova, bavi se sintezom elektro-akustike i ambijenata i performativnog izvođenja poetskih tekstova. Povremeno objavljuje.